Z pražské výstavy technických pomůcek pro maloživnostníky

Průmyslový palác, nejkrásnější a dosud zachovaná budova bývalé výstavy jubilejní hostí v síních svých tyto dny novou výstavu ovšem druhu menšího a jednostranného, než byla naše nezapomenutelná výstava jubilejní v r. 1891. Vystaveny jsou tam vzory technických pomůcek pro maloprůmyslníky a maloživnostníky naše.

Všeobecného pokroku, jaký zasáhl veškeré třídy práce lidské, neušetřen ani nynější řemeslník – naopak – právě on, jemuž stačily jindy pouze dovedné ruce pociťuje dnes nejbolestněji mocný nátlak velkoprůmyslu, jenž jej zatlačuje a tisní svými stroji nejmodernějšími, čině výrobu jednoduchou, rychlou a tím mnohem lacinější. V tomto zápase malých s velkými může malý muž – maloživnostník – zvítězit pouze tehda, je-li vyzbrojen nástroji a pomůckami ještě vhodnějšími, než jich užívá velký průmysl.

Jádro národa našeho i téměř všech národů vůbec skládá z příslušníků stavu rolnického a řemeslnického. Jestliže stavové tito hynou, hyne tím celý národ. Proto třeba, kde možno, stavy tyto zvelebovati a posilňovati. Ale dosud nikdy nebyla klidnému rozvoji maloživnostníkovu a řemeslníkovu doba tak málo přízniva, jak tomu nyní. Úžasný pokrok v rozvoji technických pomůcek nenalezl, bohužel, v kruzích řemeslných půdy tak vnímavé jako v velkoprůmyslníků, jednak pro nedostatek organisace, závist a řevnění jednotlivých, jednak pro nedostatek kapitálu. Vznikly již ustrašené hlasy, jakoby stav maloživnostenský blížil se zkáze – zahynutí. Však nikoli, tomu přece snad tak není a nebude, vyšine-li se malý živnostník a řemeslník také k onomu pokročilému způsobu výroby, jakým je překonávají továrny. K tomu však jest především zapotřebí vhodných technických pomůcek a vysvětlení, kterak s pomůckami těmi má zacházeti. Výtečnou příležitost takovou poskytuje nám dnešní výstava technických pomůcek, jež nabyla nerušené bohatostí a rozmanitosti, vzbuzuje stále větší zájem řemeslnictva v Praze i na venkově a těší se neobyčejné četné návštěvě. Levé křídlo průmyslového paláce proměněno ve velkolepou strojovnu, v níž od rána do večera šumí a hlučí ruch motorů, elektrických, parních, plynových i petrolejových, kde zaří oslňující jas světel elektrických a kde na sta strojů vyrábí práci řemeslnou v takové rychlosti, že to vzbuzuje obdiv laiků i odborníků.

Přinášíme v dnešním čísle našem vyobrazení i popis několika vystavených strojů, z nichž jednotlivá čísla těší se pozornosti všeobecné a zasluhují, aby i kruhy nejširší, třebas nesúčastněné, jich si povšimly.

Velkolepostí svojí vyniká kollekce původních Singerových šicích strojů, firmou J. Neidlinger v Praze vystavených; zastoupeno zde 68 různých původních šicích strojů, což jest počet tak veliký, jakého dosud na žádné výstavě v celém mocnářství Rakousko-Uherském dosaženo nebylo. Mezi nimi lze nalézti pravá mistrovská díla mechanická. Jsou to na prvém místě nové, lehce a rychle pracující Singerovy stroje prošívací, dále zasluhuje zmínky velký počat speciálních strojů se 2 a 3 jehlami, jedním a dvěma člunky, stroje, které šijí a současně látku přikrajují, které vpřed a zpátky, vpřed a stranou se posouvají, samy záhyby skládají, šňůrky všívají, stroje, které plesové a domácí střevíčky lemují a současně fazonují, stroje, které pro jemné krajky určeny jsou a rychlostí 3000 stehů za minutu pracují, jakož i stroje k šití nejtlustších a nejtvrdších více než 1 cm. tlouštky majících kožených podešvů.

2015-technicka-vystava-4

Nejzajímavější jsou však zajisté nové stroje k přišívání knoflíků s 2-4mi dírkami a knoflíků s oušky.

Toutéž přítažlivostí působí vystavěných pět strojů k šití knoflíkových direk v prádle, sukně, trikotových látkách a v kůži.

Jak krásné práce původními Singerovými stroji zhotoviti lze, o tom svědčí hotové věci, které největší obdiv vzbuzují. Trojí zarámované umělecké vyšívání vzbudí úžas divákův.

Dvojí z nich jsou skvostné květiny a třetí hlava tygra tak věrné přírodní podoby, že mnohý ji již za umělecký malířský výtvor považoval. Nejdůležitější při tom jest, že k zhotovení tak obdivuhodné práce není třeba zvláštního stroje, nýbrž že nejjednodušším původním Singerovým rodinným strojem „Improved“ podobné práce zhotoviti lze.

Naše vyobrazení znázorňuje stroj k obšívání knoflíkových dírek firmy Singer a Co.

Firma Vendelín Pietsch v Liberci vystavila stroj k rychlému praní s kolovým pohybem, nevyhnutelná to potřeba pro prádelny, nemocnice, hotely a vůbec tam, kde veliké množství prádla se práti má. Prádlo vyčistí se úplně, aniž by se mnulo neb kartáčovalo, pouhým mácháním v horké vodě, k níž se přidá mýdla a sody.

Stroj sestává z kulatého sudu z nejlepšího bukového dřeva, jenž je uvnitř rýhován, na příklopu sudu jest zvláštní, velmi solidně a trvanlivě sestrojený mechanismus. Pakou ruční kolem neb řemenem pohybuje se v sudě cinkem potažené kolo s dřevěnými zuby uvnitř a soustředují se tak tři výkony, paření, mnutí a máchání prádla. Stroj ten vypere se třikráte tolik prádla nežli nejzručnější pradlena, a odporučuje se hlavně k domácí potřebě.

2015-technicka-vystava-3

Firma R. Sekles v Praze vystavila universální motor, jehož hybnou silou jest toliko obyčejný svítící petrolej, a jejž lze postaviti na každé prostoře a v každé místnosti s naprosto vyloučeným nebezpečím ohně neb výbuchu, tudíž beze vší úřední koncese, pročež motory ty nevyžadují zkušeného strojníka a topiče. Jest to nejjednodušší, nejpraktičtější a nejlevnější síla pro veškeré živnostenské, průmyslové i hospodářské účely, spotřeba petroleje obnáší toliko půl litru za hodinu.

2015-technicka-vystava-2
Exposice firmy Ganz a spol. ve Vídni, jest velice zajímavá tím, že ukazuje upotřebení elektřiny v nejrůznějších oborech. – Poznáváme tu upotřebení její k osvětlování, dále pak jako síly hybné a konečně i k topení, spájení a svařování kovů.

Ku zásobování proudem elektrickým vystavených strojů jest zřízena za průmyslových palácem malá elektr. Ústřední stanice, kdež pracuje stroj na proudy střídavé.

2015-technicka-vystava-1
Proud střídavý veden jest do výstaviště, kdež rozvětvuje se k různým strojům elektrickým.

V první řadě zajisté každému nápadným jsou 2 synchronní motory elektr. Na proudy střídavé, jež vzdor tomu, že rozměry jejich jsou nepatrné, vykonávají práci 5ti koňských sil, při čemž nekazí okolní vzduch nezdravými výpary, aniž působí jakých otřesů při chodu, takže umístění jich možno jest i v nejvyšším patře budovy bez zvláštního základu.

2015-technicka-vystava-5
Elektrické větráky (ventilátory) zajisté každému, kdož výstavu navštíví, jsou nápadné – jsou to strojky na pohled nepatrné, ale tak mocné proudění vzduchové způsobující, že na 5 kroků takřka státi nemožno.

(Besedy lidu, II. Ročník. 1894, číslo 23)

Pro RRR připravil David Prchal

Další informace