Nejpalčivější otázka automobilismu

Bylo to již všeobecně mnohokráte přetřásáno, není to tudíž nic nového; však přece nutno se v počátku zmíniti o tak kardinální věci. Jest to otázka benzinu jako hnací látky motorové a jest pro budoucnost automobilismu skoro rozhodující. Od dlouhé doby již tvoří otázka tato největší starosti konstruktérům i všem automobilistům.

Konečně chopily se otázky také velké svazy automobilistické a důraznost, s jakou jdou k vytknutému cíli, ukazuje nejlépe nebezpečí, všeobecně v kruzích zájemníků obávané a dobře chápané.

Bylo také již v kruzích sportovních uvedeno ve známost, že mezinárodní jednota uznaných klubů automobilistů na jejím posledním sjezdě pařížském jednomyslně se usnesla, opatřiti obnos půl milionu franků pro onoho, kdo objeví látku pro pohánění automobilů, kterouž by průmysl mohl zhotoviti z pramenů nemizících. Později také velká anglická „Motor Manufacturers and Traders Union" vypsala podobnou cenu o 2000 guineí pro vytvoření „národní anglické poháněcí látky", která by v Anglii samé z anglických produktů mohla býti zhotovena.

2014-benzuv-automobil
Jeden z prvních Benz-ových automobilů

Nesmíme ovšem mysliti, že vypsáním těchto lákavých konkurencí snad v brzku obrátíme základy automobilismu. Bohužel nelze na dočasné výsledky ani pomýšleti a nezbude nám asi nic jiného, než řešiti otázku na základě nynějších poměrů. Zdálo by se, že ani pro přímé interesenty automobilisty, ani pro ony, jimž leží na srdci otázka národní obhajoby, není nic akutnějšího nad vypsané právě ceny. Pro automobilisty samé jedná se při tom o jejich denní starost, neboť skoro denně oznamuje se jim zdražení jejich nepostrádatelného benzinu a nenáleží k tomu jistě mnoho bystrosti, spatřovati v tomto zdražování těžké ohrožování automobilového průmyslu. Pro dnes aspoň nelze si představiti automobilu bez benzinu a tento benzin, bez něhož není možno vůbec průmysl automobilistický si představiti, nachází se plně v rukou několika amerických spekulantů!

Nemůžeme dnes počítati pouze s automobily (těžkými i lehkými), neboť nyní jedná se o rozvíjející odvětví další: Což řiditelné lodě vzduchové, létadla, vodní stroje létací, na které tolik se klade nadějí do budoucnosti? Mají všechny oběti na lidech i prostředcích býti vyhozeny? Mají státy, které obětují dnes hříšné obnosy na tato odvětví válečná, oproti tomu býti pouze hříčkou Amerikánů, majících klíč od světových skladišť benzinu ve své peněžence? A přece tomu tak jest. Již nyní posílá Amerika stále úmyslně méně a méně benzinu do Evropy. A co stalo by se v pádu možných mobilisací, které by se dotýkaly i politiky Spojených Států severoamerických? O tom nelze si dnes ani učiniti představu!

Jedná-li se o náhradu petrolejem, na který Evropa může počítati z Haliče, Rumunska i Ruska, tu dlužno uvésti, že zde rozhodovati budou vždy rovněž politické poměry, a pak není ho dostatek, a vůbec v kruzích odborných se s náhradou touto ani nepočítá.

Co tudíž by mělo nahraditi benzin? Mluví se o alkoholu. To jest jistě produkt nezávislý od pramenů, které vyschnouti mohou. Vskutku příroda v tom ohledu jest nevyčerpatelná a člověku možno vytvořiti alkoholu enormní spousty. Ale zužitkování ve směru tomto se nedaří a pochybuje se vůbec o možnosti, uvésti alkohol do potřebnosti ku hnaní automobilů, létadel a p.

Mluví se dále o benzolu. To jest konkurent vážnější. Jak známo, není benzol nic jiného, než tresť vytažená z uhlí, vlastně uhelných odpadků při výrobě svítiplynu. Benzol obsahuje přibližně asi totéž chemické složení jako benzin. Má dokonce trochu větší topivost než tento, jest tudíž vlastně lepší látka výbušná.

Benzol jest také čistě evropská látka a všude, kde v zemi uhlí dřímá, možno tento vyráběti. A pak jest také mnohem lacinější benzinu. Zdá se, že s benzolem vůbec ještě málo se zabývaly kruhy povolané. Tu ovšem těžko počítati s možností, aby se zde etablovaly závody pro výrobu benzolu.

Tak nezbývá nic jiného, nežli vyčkati, zdali přece vypsání oné veliké soutěže nebude míti výsledku.

2014-maly-oznamovatel-small

Správné jest, že bylo zároveň usneseno, aby budoucí snad látka hnací pro automobily a aeroplány byla uchráněna před veškerými jakýmikoliv dávkami v budoucnosti. Proto bylo by vždy před objevením nové látky nějaké vyjednáváno s vládami všech států, aby tak garancie byla zajištěna, že nová tato látka nestane se předmětem vyděračnosti ani fisků různých států, ani velkokapitalistických spekulantů.

V zájmu automobilismu jest vskutku si přáti, aby co nejdříve našel se anděl spásy, který by přišel a opatřil nám „nový benzin". Možná, že na to přijde jedenkráte nějaký človíček, o němž to nikdo nepředpokládal, a někde v nějaké kuchyni objeví „nový benzin", co zatím sta chemiků v nádherně zařízených laboratořích přelévati a přehřívati budou stále marně a bezvýsledně.

České auto I/1 - 15.3.1913
Pro RRR Martin

Další informace