Pomozte našemu sklářství!

 – ozdobte si vánoční strom českými výrobky!

Dovážíme z Německa za 8 milionů korun ozdob na vánoční stromky. Naši zruční skláři na Hořicku a Královédvorsku, již trpí nezaměstnaností, chopili se za vedení Sklářského ústavu v Hradci Králové výroby vánočních ozdob. - Nechť jsou tyto jejich zásoby letos rozprodány!

O výrobě českých skleněných ozdob pro vánoční stromky napsal Dr. inženýr Václav Čtyroký, ředitel Sklářského ústavu v Hradci Králové. Fotografoval inženýr O. Přidal.

2014-cesky-sklar-vanocni-ozdoby-1Když se v záři světel a v radostné náladě vánoční lesknou bizarní ozdůbky vánočního stromu, málokdo si uvědomí, že jsou to vesměs výrobky cizí, dovážené k nám z Německa. Výroba těchto skleněných ozdob jest odedávna domovem v Duryňském Lese v Lausche a okolí a tvoří tam domáckou výrobu, obdobnou naši rozsáhlé industrii jablonecké. Do Československa se těchto výrobků dováži z Německa ročně průměrně asi za 8 milionů Kč a to buď hotových, nebo polotovarů, které několik našich velkonákupců pouze zdobí ovíjením stříbrnými nitěmi, třásněmi, řetězy a j. V oblasti 2014-cesky-sklar-vanocni-ozdoby-2Hořicka a Královédvorska v obcích Doubravici, Trotině, Zdobíně, Miletíně a j. zanikla léta provozovaná domácká výroba dutých perel — imitace to perel pravých — vlivem japonské špionáže a tím bylo mnoho domáckých sklářů připraveno o obživu. Bylo proto třeba hledati nové, příbuzné náhradní, výrobky, u nichž by se mohla s výhodou uplatniti dovednost a zručnost nezaměstnaných perlařů. Proto Sklářský ústav v Hradci Králové společně s Ústavem pro zvelebování živností uspořádal odborné kursy pro výrobu ozdob na vánoční stromky, jichž se účastnili domáčtí perlaři ze jmenovaných obcí.

Na kursech vyráběny byly seriové skleněné ozdoby, až dosud k nám dovážené z Německa. Stručně popíši, jak vzniká taková skleněná ozdůbka. Skleněné ozdoby na vánoční stromky vyrábějí se z tenkostěnných, skleněných, bezbarvých trubic, které se formují nahříváním nad kahanci a vyfukuji v nejrůznější tvary. K výrobě jest zapotřebí sklářského stolu s měchem, kahancem a nádrží pro hořlaviny (gazolín).

2014-cesky-sklar-vanocni-ozdoby-3Předměty ozdobné jsou vyráběny buď „z volné ruky" nebo použitím porculánových forem. Jest třeba určité zručnosti, foukačské dovednosti a tyto vlastnosti mají právě perlaři doubravičtí a hořičtí, neboť po celá desítiletí úspěšně podobným způsobem vyráběli imitace perel. Ozdoba zhotovená na pracovním stole skláře jest polotovarem, který se stříbří, barví, ručně maluje, suší, ovíjí stříbrnými nitěmi, řetězy, opatří drátěným závěsem a pak balí. Tento výrobní postup obstarávají výlučně domáčtí pracovníci a pracovnice. Jest třeba, aby sklář vyrobil denně zboží veliké množství – uvážíme-li, že odměna za tucet hotového zboží i s obalem jest průměrně 4-10 Kč. Ale porovnáním mezd s jinými odvětvími domácké práce jablonecké jest tato mzda ještě velmi dobrá. Suroviny potřebné k výrobě jsou vesměs domácí (sklo, barviva a j.). Účastníci kursů ovládli výrobní techniku i postupy zdobení a zkušenosti tyto zanesli do svých domovů, aby zde naučili nové náhradní vyrobě své spoluobčany.

2014-cesky-sklar-vanocni-ozdoby-4
Dík dovednosti domáckých sklářů, nezlomné jejich píli a houževnatosti a jejich vlastní schopnosti tvořiti nové hodnoty, lze právem předpokládati, že výroba ozdob na vánoční stromky u nás pevně zakotví a přinese užitek jak hospodářský, tak sociální. Dosavadní jejich výrobky jsou toho nejlepším důkazem! Sklářský ústav hodlá během příštího roku ještě dále zdokonaliti tuto novou výrobu podle návrhů výtvarníků. Domáčtí pracovnici utvořili pro snadnější organisaci výroby a obchodu „Družstvo výrobců vánočních ozdob" v Doubravici a prodejem pověřili fy: Wenke v Jaroměři, Viktorin v Hradci Králové a S. Holý v Jablonci n. N. Později bude učiněn také pokus o export. Nové výrobní odvětví i domáčtí pracovníci potřebují nyní vydatné pomoci morální i finanční. Nechť již o letošních vánocích zdobí se stromky našich dětí našimi domácími výrobky. A bude-li zatím letos spotřeba ozdob kryta domácími výrobky pouze z nepatrné části, doufejme, že příštím rokem a léta následující nebude třeba již dovozu z ciziny a všecky vyrobí pilné ruce našich pohorských sklářů. Jest velice třeba této podpory širokých vrstev.

Objednávejte u firem, jejichž jména jsme vypsali, výrobky československé a žádejte je všude v obchodech.

Pestrý týden 12.12.1931

Pro RRR připravil Martin Jiřiště

 

Další informace